Barsok / St. Barthomolmew

August 24th. Barsok / St. Barthomolew Day –

time to butcher the Billy Goats you are not going to feed over winter !

August 24 is the 236th day of the year (237th in leap years) in the Gregorian calendar. There are 129 days remaining until the end of the year.

Holidays and observances

Barsok eller St. Bartholomeus-messe, som feires 24. august, er en merkedag til minne om apostelen Bartolomeus. I følge sagnet omvendte han kongen av Armenia. Men da det ble oppdaget av kongens hedenske bror, lot han Bartholomeus bli flådd levende og deretter halshogd.

Barsok er på primstaven

Prim Stav – Runar calendar

tegnet inn med en kniv, ei øks eller et kors. Kniven på primstaven er i Norge ofte blitt tolket som en slaktekniv, og i folkelig tradisjon markerer dagen man starter slakting av bukker, og dagen ble i Seljord kalt Baro bukkekniv. Det var mange værtegn knyttet til Barsok. Dagen ble regnet som den første høstdagen. Man var spesielt redd for frost og uvær og skade på avlingene, og dagen ble mange steder kalt Bertil brytestrå. På Helgeland ble det sagt at «Barsok-frost er det verste været i året» og i Granvin at «Barsok-frost gjer mange matlause». I Salten måtte innhøstingen være ferdig til Barsok, og mange steder var regelen at folk flyttet ned fra setrene før denne dagen kom.[1] Mange steder ble Barsok regnet som en farlig dag. Det ble sagt at haugfolkene var ute, og at bjørnen ville skade buskapen. I følge folketradisjonen ville også dommedag komme på Barsok.[2]

Google free translate:

Barsok or St. Bartholomew’s Mass, celebrated 24 August is an anniversary to commemorate the Apostle Bartholomew. According to legend, he converted the king of Armenia. But when it was discovered by the pagan king’s brother, he Bartholomew being skinned alive and then beheaded.
Barsok is prime wand drawn with a knife, an ax or a cross. The knife in the prime stake in Norway has often been interpreted as a butcher knife, and in popular tradition marks the day one starts slaughtering of goats, and the day was Seljord called Baro buck knife.
There were many weather signs related to Barsok. The day was considered as the first autumn day. People were especially afraid of frost and storms and damage to crops, and the day was in many places named Bertil breaking straw. In Helgeland was said that “Barsok-frost is the worst weather of the year” and in Granby that “Barsok-frost makes many matlause.” In Salten had to be ready for harvest Barsok, and in many places was the rule that people moved down from the mountain pastures before this day came. [1]
Many places were Barsok considered a dangerous day. It was said that the Trolls were out, and that the bear would harm livestock. According to tradition would also doom day come Barsok. [2]

I have no billy goats extra this year,

and celebrate with homemade wine in a wooden cup. Skaal !

This entry was posted in Education, Farming, Misc, Moments and tagged , , . Bookmark the permalink.