25th of July

25. juli ble kalt Jakob Våthatt (sjå vedlegg), Jakobsmesse, Jakob-sok eller Jakob skoddefole (latin Jacobi apostoli). Jakob, Jack og Jim har namnedag i dag.

Jakob = hebraisk «han som holder i hælen». Jack og Jim (James) er engelske kortformer.

 25. juli ble kalt Jakob Våthatt (under til venstre), Jakobsmesse, Jakob-sok eller Jakob skoddefole (latin Jacobi apostoli). Det var minnedagen for apostelen Jakob, Spanias nasjonalhelgen. Her hjemme var man mest opptatt av været. Regn denne dagen skulle gi en våt høst. Ved å ta opp vedlegget nederst kan du lese alt om Jakob Våthatt og apostlene.
Dagen er festdag for apostelen Jakob den eldre. Den hellige apostelen Jakob den Eldre (~1-44) (under til høyre) er Spanias og Portugals nasjonalhelgen, Uruguays andre skytshelgen (med den hellige Filip); skytshelgen for krigere, arbeidere, buntmakere, apotekere, fargehandlere, voksstøpere, smeder, hattemakere og pilegrimer, for vær og jordens grøde, mot reumatisme. Han kan du lese alt om her.
Jakob Våthatt spår været
Regner det denne dagen blir det en våt høst, heter det hos Jon Langli. Nå er vi inne i den verste regnværsuka om sommeren. Denne dagen kunne det ikke bli anna enn regn. I trøndelagsbygdene sa de: “De’ dryp vel tu hatta”.
Som hos Jon Langli var det ei vanlig oppfatning at regn denne dagen ga en våt ettersommer og høst. Regn Jakob Våthatt ville gi regn i fire uker framover, sa en på sør-vestlandet.
Primstavmerket er da gjerne en hatt, men det kan også være et sverd. Det kunne også være en musling.
Jakob Våthatt er merkedag for sju uker. Styrtregna det i dag er det godt for avlinga og et varsel om langvarig godvær.
Sjekk været i Rindal her og så ser du om det slår til. Meteorologen spår: Nordvest bris, frå utpå laurdag periodevis frisk bris 10 m/s. For det meste skya, enkelte regnbyer.
Dagen er også festdag for St. Christophorus, skytshelgen for de reisende, bilister, sjåfører, syklister, piloter, skippere, ferjemenn, sjøfolk, fløtere, pilegrimer, idrettsutøvere, gruvearbeidere, tømmermenn, hattemakere, fargere, bokbindere, skattegravere, frukthandlere, gartnere, leger, gravide kvinner og barn; for gater, broer og festninger; mot vann, brann, tørke, uvær og pest; mot øyenlidelser, tannpine og sår; mot en uventet død og for en god død; en av de 14 nødhjelperne. Han kan du lese alt om her.
25de juli. Jakobsmessa, Jakobsok, Jakob Vaathatt. Apostlen Jakobs dag kaldes Jakob Vaathatt og betegnes paa primstaven med en dryppende vaad hat (46), fordi ved den tid kommer gjerne noget regn; man siger da, at Jakob kommer og pisser paa humlen; er den da vaad, da blir det en vaad høsttid. Da røres heller ikke ager eller eng, forat udyr ei skal faa bugt med den.
25. July was named Jacob Våthatt (see Appendix), James Fair, James-sok or James skoddefole (Latin Jacobi Apostoli). James, Jack and Jim have namnedag today.

Jacob = Hebrew, “He who holds the heel”. Jack and Jim (James) is the English short forms.

25. July was named Jacob Våthatt (below left), James Fair, James-sok or James skoddefole (Latin Jacobi Apostoli). It was the anniversary of the Apostle James, Spain’s patron saint. Back home, people were most concerned about the weather. Rain this day would give a wet autumn. By taking up the attachment at the bottom you can read all about Jacob Våthatt and the apostles.
The day is the feast of the Apostle James the Elder. The Holy Apostle James the Greater (~ 1-44) (below right) is Spain’s and Portugal’s national saint, Uruguay’s second patron (with St. Philip), patron saint of soldiers, workers, skinners, pharmacists, paint shops, voksstøpere, blacksmiths, Hatter and pilgrims, weather and earth’s harvest, against rheumatism. He can read all about here.

James Våthatt predict the weather
Is it raining that day there will be a wet autumn, states with Jon Langli. Now we are in the worst regnværsuka summer. This day could not be other than rain. In Trøndelag villages they said: “The ‘dryp well tu had”.
As with Jon Langli was a common belief that the rain that day gave a wet after the summer and autumn. Rain James Våthatt would give the rain for four weeks ahead, said on the south-west of the country.
Primstav label is then like a hat, but it can also be a sword. It could also be a clam.
Jacob is Våthatt day for seven weeks. Torrential rains today, it is good for the crop and a notice of prolonged good weather.
Check the weather in Rindal here and then see if it strikes. Meteorologist predicts: Northwest air, from late Saturday periodically fresh breeze 10 m / s Mostly cloudy, some rain cities.

The day is also the feast day of St. Christophorus, the patron saint of travelers, motorists, drivers, cyclists, pilots, skippers, ferry men, sailors, fløtere, pilgrims, athletes, miners, carpenters, Hatter, colors, bookbinders, treasure diggers, fruit dealers, gardeners, doctors, pregnant women and children, for streets, bridges and fortifications, from water, fire, drought, storms and pestilence; against eye diseases, toothache and sore, the unexpected death of a good death, one of the 14 relief holders. He can read all about here.

Jakob våthatt er eit folkeleg namn på minnedagen for apostelen Jakob den 25. juli. Apostelen Jakob var ein av Jesu tolv læresveinar, son til Sebedeus og Salome og fetter til Jesus. Han vart Spanias nasjonalhelgen, og grava hans i Santiago de Compostela der han etter legenda vart gravlagd 25. juli år 44, er et av dei viktigaste pilegrimsmåla i kristen tradisjon. Primstavmerket er ein hatt og eit muslingeskal (pilegrimane brukte ofte muslingskal som drikkebeger). I folkeleg tradisjon er muslingskalet omtolka til ein vassdrope, derav namnet Jakob våthatt. Sidan 25. juli i det gamle landbruket fall midt i slåttonna, var merkedagar som spådde veret viktige. Denne dagen venta folk regn.

James våthatt is a popular name on the anniversary of the Apostle James the 25th July. The Apostle James was one of Jesus’ twelve disciples, the son of Zebedee and Salome and cousin of Jesus. He was Spain’s patron saint, and his grave in Santiago de Compostela where legend he was buried on 25 July year 44, is one of the most important pilgrimage destinations in the Christian tradition.
Primstav label is a hat and a clam shell (the pilgrims often used as a clam to be drinking cup). In the folk tradition is muslingskalet reinterpreted into a vassdrope, hence the name Jacob våthatt.
Since 25 July in the old agriculture falls in the middle of haying season, it was noticed that predicted weather days are important.

This day people expected rain, and adult gypsy moths emerge !

Advertisements
This entry was posted in Correspondence, Education, Farming, Moments, Nature. Bookmark the permalink.